SIGMA CAPITAL
Przedmiot działalności | Wycena przedsiębiorstw i udziałów finansowych


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW i UDZIAŁÓW FINANSOWYCH


Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce wzrasta znaczenie pomiaru wartości kapitału ulokowanego w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa i udziały kapitałowe w nich stanowią przedmiot: obrotu rynkowego (sprzedaży, dzierżawy), spadków, zabezpieczeń wierzytelności, egzekucji, upadłości i restrukturyzacji, podziałów, fuzji i przejęć, rozliczeń majątkowych, reprywatyzacji, różnego rodzaju odszkodowań. Bezsporna jest więc potrzeba wykonywania tego rodzaju wycen, które są utrudnione metodycznie, gdyż problematyka wyceny przedsiębiorstw pozostaje w Polsce poza regulacjami prawnymi, a także żadna z grupa specjalistów nie opracowała kompletnych norm zawodowych. Ukształtowało to dużą swobodę metodyczną, która może być oceniana jako ciekawa dla rozwoju teorii wyceny, ale trudna dla dla praktyki gospodarczej, gdyż brak kryteriów umożliwiających weryfikowanie wyników tych wycen powoduje istotne trudności przy próbach rozwiązywania na ich podstawie sporów gospodarczych. Wyceny przedsiębiorstw w Polsce sporządzają specjaliści różnych profesji ekonomicznych np. doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci, maklerzy, księgowi, a także rzeczoznawcy majątkowi. Stanowi to duże utrudnienie dla klientów przy poszukiwaniu specjalisty znającego się na wykonywaniu wyceny przedsiębiorstwa lub jego udziałów kapitałowych do konkretnego celu. Proponujemy Państwu powierzenie tych wycen rzeczoznawcom majątkowym z naszej Spółki, co wyeliminuje ryzyka dotyczące:

  • błędnego zidentyfikowania przedmiotu i zakresu wyceny przedsiębiorstwa,
  • przyjęcia niezgodnej z prawem podstawy wyceny (rodzaju - standardu wartości),
  • braku przyjęcia właściwych zasad wyceny (kontynuacji, lub wariantów likwidacji).

Nasze wyceny uwzględniają złożony i systemowy charakter przedsiębiorstwa, zawierają pełne analizy ekonomiczno - finansowe oraz analizy rynku, w szczególności potrafimy wycenić składniki majątku niematerialnego, które współcześnie stanowią istotny element przewagi konkurencyjnej i kształtują poziom wartości rynkowej. Do wyceny przyjmujemy zasadę wielokryterialnego definiowania (jako przedmiotu swoistego - suigenerirs) i jednoznacznie odróżniamy problematykę wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części (ZCP) od wyceny praw do niego przysługujących, nazywanych udziałami kapitałowymi (finansowymi). W spółce wypracowaliśmy autorskie procedury zapewniające najwyższą jakość wyceny przy wykorzystaniu standardów rzeczoznawców majątkowych (Ni 5, http://www.pfva.com.pl/) oraz standardów międzynarodowych (IVS 2007, IVS 2011, http://www.ivsc.org). Połączyliśmy trzy wymagane znaczenia (1)statyczne - przedmiotowe, (2)formalne - podmiotowe, (3)dynamiczne -funkcjonalne z metodami wyceny według schematu w tabeli.

Ujęcie definicyjne przedsiębiorstwa lub jego majątku Ujęcie metodyczne Konsekwencje dla metodyki wyceny
Przedmiotowe STATYCZNE Stosowanie metod majątkowych
Podmiotowe FORMALNE Identyfikowanie prawa do przedsiębiorstwa i praw do jego składników oraz obciążeń z tym związanych
Funkcjonalne DYNAMICZNE Stosowanie metod dochodowych przy założeniu faktycznej struktury składników majątkowych
Zorganizowana część przedsiębiorstwa(ZCP) DYNAMICZNE - RYNKOWE Stosowanie metod dochodowych przy założeniu struktury składników majątkowych dostosowanych do oczekiwań rynku
Udziały kapitałowe DYNAMICZNE - RYNKOWE Stosowanie metod porównawczych i dochodowych


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wycenach przedsiębiorstw w szczególności do celów: raportów, postępowań upadłościowych, egzekucji, rozliczeń.

Wycenialiśmy m. in: GTL S.A w Katowicach, Huta BAILDON S.A. w Katowicach, PEH S.A. Cementownia w Krakowie, ZPM Henryk Kania S.A. w Pszczynie, Progres Sp. z o.o. w Katowicach, Uzdrowisko „USTROŃ” S.A., (pełna lista w zakładce „Wycena nieruchomości”)

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb