SIGMA CAPITAL
Przedmiot działalności | Wycena aktywów niematerialnych


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH


Zagadnienia związane z aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw od ponad 20 lat stanowią istotny i coraz ważniejszy element zarządzania przedsiębiorstwem. Współcześnie powszechnie głoszony jest pogląd o wzroście znaczenia aktywów niematerialnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i dla jego wartości. w praktyce porównując spółki giełdowe funkcjonujące w różnych sektorach rynku można zauważyć, że duża część z nich oparta na aktywach niematerialnych (np. know-how, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, systemy zarządzania) przynosi wyższe od przeciętnych stopy zwrotu i wyższą wycenę rynkową. w przypadkach, gdzie występuje nadwyżka wartości rynkowej nad wartością majątkową, mamy do czynienia z występowaniem goodwiil.

Zgodnie z definicją wartości niematerialnych zawartą w Międzynarodowych Standardach Wyceny wartości niematerialne są to aktywa, które są określane poprzez ich właściwości ekonomiczne. Nie posiadają one formy fizycznej, jedynie przyznają prawa i przywileje właścicielowi i zazwyczaj generują dla niego dochód. Aktywa niematerialne są podzielone na kategorie związane z prawami, stosunkami faktycznymi, zgrupowanymi środkami niematerialnymi i własnością intelektualną. Jako przykłady własności intelektualnej podawane są nazwy marek, nazwy handlowe, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice przedsiębiorstwa lub know-how.

Spośród aktywów niematerialnych jednym z najczęściej występujących w samodzielnym obrocie lub podlegającym odrębnej wycenie są znaki towarowe. Znaki towarowe stanowią kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej, pozwalając na identyfikację produktów, lojalność konsumentów i osiąganie wyższej rentowności w stosunku do wyrobów niemarkowych. Wymagają ponoszenia nakładów na promocję i utrzymanie pozycji znaku, które nie zawsze jednak przynoszą wystarczające efekty.

Do wyceny znaków towarowych (i innych aktywów niematerialnych) stosuje się zasadniczo takie same metody jak do wyceny innych składników mienia:

  • Rynkowe - oparte na porównaniach rynkowych
  • Dochodowe - oparte na kapitalizacji dochodów (bezpośrednich w postaci opłat lub pośrednio wyodrębnionych ze strumienia dochodu przedsiębiorstwa)
  • Kosztowe - w różnych formułach

Wycenialiśmy

Znaki towarowe: LAKMa (18 znaków towarowych), LIBERTY, CANEA, ATAL, KUBALA, SKAŁA, STARPECK, TELERABAT, AVANS, PRODRUT i inne

Know-how: 5.net S.A. - VOIP

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb