SIGMA CAPITAL
Przedmiot działalności | Audyty, due diligence i inne opinie


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


AUDYTY, DUE DILIGENCE i INNE OPINIE


Na turbulentnych rynkach wycena nieruchomości i przedsiębiorstw wymaga w wielu przypadkach wykonywania oceny ich stanu w ujęciu dynamicznym z wykorzystaniem procedury due diligence. W szczególności wymagane jest to w przypadku wykorzystywania wyników wycen dla podejmowania trafnych decyzji związanych z obrotem lub poszukiwaniem optymalnych kierunków inwestowania. due diligence stanowi rodzaj bardzo starannej i kompleksowej analizy i oceny stanu przedmiotu wyceny w zakresie: prawnym, technicznym, środowiskowym i ekonomicznym. Włączenie tego rodzaju ocen do wyceny ma na celu zredukowanie ryzyka do zrozumiałego i akceptowalnego poziomu.

Analizy due diligence wykonujemy jako odrębne opinie lub jako fragment procedury poszerzonej oceny stanu przy wycenach. Obejmują one także:
  • opinie i ekspertyzy budowlane,
  • badania zanieczyszczenia gruntu,
  • oceny skutków ekonomicznych objęcia nieruchomości ochroną jako zabytków,
  • innych.

W Polsce formalna ocena stanu nieruchomości i przedsiębiorstw prezentuje najczęściej ujęcie statyczne, podczas gdy wymagane jest podejście dynamiczne skoncentrowane na przyszłości, co wskazuje na potrzebę użycia procedur znanych z obszaru „due diligence”.

Proponujemy tego rodzaju usługi w celu zidentyfikowania określonych czynników ryzyka we wszystkich obszarach (prawnym, technicznym, ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym, ludzkim), które mogą wystąpić w przyszłości i wpłynąć na użyteczność i co za tym idzie wartość przedmiotu wyceny. Szczególne znaczenie mają tego rodzaju oceny w przypadku nieruchomości przedsiębiorstw (CRE) w zakresie aspektów oddziaływania na środowisko. Zaniechanie analizy oddziaływania na środowisko skutkuje niepełną wiedzą o stanie nieruchomości co ma podstawowe znaczenie dla ustalenia skutków finansowych, które mogą wynikać z wcześniejszej, jak i obecnej eksploatacji nieruchomości.

Dla przeprowadzenia pełnego opisu i oceny stanu nieruchomości przemysłowych i poprzemysłowych niezbędne jest przeprowadzenie analizy podstawowych czynników środowiskowych, wynikających z funkcjonowania obiektu w zakresie oddziaływania na: powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, lokalną florę, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, klimat akustyczny, gospodarkę odpadami. Są to podstawowe czynniki ryzyka a pozostają problemy oddziaływań, które nie występują powszechnie, np. oddziaływań pól elektromagnetycznych, wibracji, oddziaływań prowadzących do zubożenia warstwy ozonowej. Złożony charakter CRE powoduje, że najczęściej proponujemy przeprowadzanie due diligencep rzy wykorzystaniu interdyscyplinarnych zespołu.

Inwentaryzacja zieleni

w zakresie usług dotyczących audytów wykonujemy:

  • audytu podatku od nieruchomości w zakresie poprawności klasyfikacji gruntów, klasyfikacji obiektów budowlanych jako budynków lub budowli, ustalania powierzchni użytkowej budynków, określanie wartości rynkowej budowli,
  • audytu technicznego oraz ekonomiczno-finansowego zadań inwestycyjnych w tym dotyczących robót budowlanych,
  • audytu i monitoringu inwestycji w ramach pełnienia funkcji niezależnego konsultanta technicznego.

Wykonywaliśmy audyty i inne opinie:

  • audytu technicznego oraz ekonomiczno-finansowy zadań inwestycyjnych: PPL PP w Warszawie „Terminal Okęcie II”, Szpital w Bielsku- Białej, i lesku - Białej,
  • audytu podatku od nieruchomości: Rafineria Trzebinia S.A., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowiacach, Ferolli Sp. z o.o. w Sosnowcu,
  • Niezależny Konsultant Techniczny Banku dla VitkoviceMilmet S.A. w Sosnowcu.


DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb